طب جامع

۱۷- گیاهان دارویی، مفرده شناسی (جلد ۲) از دیدگاه حکمای پزشکی ایرانی

9 دانشجو ثبت نام کرد
 • Profile photo of حسین احمدیان
 • Profile photo of kahroba
 • Profile photo of شریعت زاده
 • Profile photo of Kalhor
 • Profile photo of qwerasdf

برنامه درسی دوره

گیاهان دارویی-مفرده شناسی جلد2
افتیمون جزئیات 00:00:00
بابونه گاو چشم (در زبان عربی: اقحوان) جزئیات 00:00:00
بابونه (در زبان عربی: بابونج) جزئیات 00:00:00
اکلیل الملک جزئیات 00:00:00
اکلیل الجبل جزئیات 00:00:00
زرشک (در زبان عربی: امبرباریس) جزئیات 00:00:00
بادیان رومی (در زبان عربی: انیسون) جزئیات 00:00:00
انجدان (در زبان عربی: انگدان یا آنغوزه) جزئیات 00:00:00
گزنه (در زبان عربی: انجره) جزئیات 00:00:00
هلیله زرد (در زبان عربی: اهلیلج اصفر) جزئیات 00:00:00
هلیله سیاه (در زبان عربی: اهلیلج هندی) جزئیات 00:00:00
هلیله کابلی جزئیات 00:00:00
هلیله چینی جزئیات 00:00:00
ایرسا جزئیات 00:00:00
بادرنجبویه جزئیات 00:00:00
کنگر یا بادآورد (در زبان عربی: شوکه البیضا) جزئیات 00:00:00
حرشف (در زبان عربی: هشیر) جزئیات 00:00:00
بخور مریم جزئیات 00:00:00
بومادران (در زبان عربی: برنجاسف) جزئیات 00:00:00
بسفایج جزئیات 00:00:00
قیصوم جزئیات 00:00:00
پرسیاوشان جزئیات 00:00:00
اسپرزه یا اسفرزه (در زبان عربی: بزرقطونا) جزئیات 00:00:00
بنفشه (در زبان عربی: بنفسج یا فرفیر) جزئیات 00:00:00
بوزیدان (در زبان عربی: مستعجل) جزئیات 00:00:00
ترنجبین جزئیات 00:00:00
تمر هندی جزئیات 00:00:00
ماه پروین (در زبان عربی: جدوار) جزئیات 00:00:00
زردک (در زبان عربی: جزر) جزئیات 00:00:00
خارشتر (در زبان عربی: حاج) جزئیات 00:00:00
جوزبویا (در زبان عربی: جوزبوّا) جزئیات 00:00:00
اسپند (در زبان عربی: حرمل) جزئیات 00:00:00
خارخسک (در زبان عربی: حسک) جزئیات 00:00:00
شنبلیله (در زبان عربی: حلبه) جزئیات 00:00:00
حلتیت (صمغ انجدان) جزئیات 00:00:00
هندوانه ابوجهل (در زبان عربی: حنظل) جزئیات 00:00:00
حنا (در زبان عربی: حنّا) جزئیات 00:00:00
پنیرک (در زبان عربی: خبّازی) جزئیات 00:00:00

نقد و بررسی دوره

N.A

امتیاز
 • 1 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 4 ستاره0
 • 5 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
 • ۱۸,۰۰۰ تومان
 • دسترسی نامحدود

درباره ما

موسسه آموزشی پژوهشی احیای طب جامع ایرانیان شماره روابط عمومی 66920128-021
در حال بارگذاری